Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze verloskundigenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Verloskundigenpraktijk

In onze Verloskundigenpraktijk Utrecht West kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Verloskundigen Praktijk Utrecht West  is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Verloskundigenpraktijk Utrecht West hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Dit is ook afhankelijk van regionale en landelijke afspraken met andere partijen.

                                                                                                                                 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Verloskundigenpraktijk Utrecht West. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het opvragen van uw medisch dossier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden.

Verloskundigenpraktijk Utrecht West is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van verloskundigen praktijk Utrecht West hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Hiervoor is uw toestemming nodig mondeling of schriftelijk

Uitwisseling gegevens

Wij wisselen uw medisch dossier uit met de gynaecoloog als u vanwege een probleem of vraag in de zwangerschap, bevalling of de kraamperiode naar hen toe moet. Dit kan zijn via de polikliniek maar ook met spoed. Hiervoor vragen wij schriftelijk toestemming op de vragen lijst die u voor uw eerste controle bij ons toegezonden heeft gekregen.

De verwijsbrief en het zwangerschaps dossier versturen wij per beveiligde omgeving naar hen toe te weten Zorgdomein. Of via een beveiligde mail omgeving ZorgMail

 

Indien u hiervoor geen toestemming geeft dan zult u de papieren verwijsbrief en uw dossier zelf bij de praktijk moeten ophalen en meenemen naar de arts.

 

In sommige gevallen hebben wij per mail overleg met de gynaecoloog ook dit gaat per secure mail: zorgmail.

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw huisarts . Ook hiervoor vragen wij uw toestemming op de vragenlijst van de eerste controle bij ons.

 

Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens) die bij hen bekend zijn. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundigenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

En zo weet uw huisarts dat u onder controle bent bij ons.

Wij ontvangen geen berichten van de huisartsen post of als u bij de huisarts bent geweest.

 

Gegevens ten behoeve van de Perinatale Registratie Nederland.

Alle gynaecologen, verloskundigen en ook kinderartsen doen mee aan het anoniem registreren van  de medische uitkomsten. Hiermee kan er bijvoorbeeld gezien worden bij hoeveel zwangeren  er een te hoge bloeddruk in Nederland voorkomt.  Dit gaat in een beveiligde omgeving waar alleen wij zelf toegang tot hebben. En wij hebben met de organistatie ( peridos) die dit verwerkt een vertrouwelijkheids overeenkomst.

Wij willen hier ook aan meewerken om de verloskundige zorg in Nederland te kunnen verbeteren. Maar als verloskundigen praktijk zijn wij verplicht door zorgverzekeraars om hieraan mee te werken.

Het gaat anoniem dus uw naam wordt niet gebruikt. Een deel van uw postcode wordt verzonden . in het begin van de zwangerschap zullen we hiervoor uw toestemming vragen.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude verloskundige het dossier overdraagt aan uw nieuwe verloskundige.  De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude verloskundige heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe verloskundige.

 

 1. Verstrekken van uw dossier aan een nieuwe verloskundige

Uw medisch dossier wordt dan door ons aan uw nieuwe verloskundige verzonden per secure mail, zorgmail.  U kunt een uitdraai van  het originele dossier meekrijgen als u langs komt bij onze praktijk assisitente. We vragen u dan om u te legitimeren met een paspoort of rijbewijs.

U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

 

 1. Opvragen van uw dossier bij uw vorige verloskundige

Wij laten u een toestemmingsformulier ondertekenen waarin staat welke gegevens wij bij uw oude verloskundige willen opvragen. Dit formulier sturen wij per secure mail naar hen toe. Als de andere praktijk dat niet heeft dan is het aan u of het dossier bij hen ophaalt, of dat het per post laat verzenden. De verantwoordelijkheid van foute verzending ligt dan bij u.

 

Website:

Op de website noteren  wij geen medische gegevens van u.

U kunt zelf een aanmeld formulier invullen via de site. Deze komt binnen op ons mail account. Wij proberen op werkdagen dit altijd bij te werken. Daarna verwijderen wij het aanmeld formulier. Indien u liever niet uw gegevens achterlaat op de website dan kunt u ons bellen voor het maken va een afspraak

 

Gebruik van uw mailadres:

 • Wij gebruiken uw mailadres om herinneringen van uw aankomende afspraken te communiceren
 • Indien gewenst u gegevens toe te zenden van zwangerschapsmail
 • Als u een medische vraag heeft reageren wij per mail via Zorgmail. U ontvangt dan een bericht. En zodra u dat opent ontvangt u binnen 15 min een pincode waarmee u het bericht kan openen. Ook bevallings verslagen of andere medische documenten worden op deze wijze verzonden.
 • Zwangerschapsverklaringen en Fit to fly verklaringen verzenden we naar uw mailadres vanuit ons algemene mail account. Hierin staan namelijk geen medische gegevens, behalve dat u zwanger bent.

 

Geboorte kaartjes

U mag er zelf voor kiezen of u het leuk vind om ons na de geboorte een kaartje te sturen. Deze hangen wij op in de wachtkamer of spreekkamer. U mag er zelf voor kiezen of u dit doet. U kunt er ook voor zorgen dat u uw adres gegevens weg krast of plakt op het kaartje.

 

 

Vraag of klacht?

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw verloskundige hierover graag met u in gesprek. Binnen onze praktijk is Gwendolyn van Strien aanspreekpunt . Indien nodig wordt zij ondersteund hierin door huisarts  F. Smit, medisch directeur Gezondheids Centrum Lombok.